اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

در روزهای گذشته وکیل عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، با تکیه بر اجرای «مقررات بازدارنده» در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منجمله ایتالیا، حق مهمی را به نفع شرکت های ایرانی به رسمیت شناخت .
بر اساس مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا (مقررات شماره 2271/1996) شرکت های اروپایی از رعایت مستقیم یا غیر مستقیم تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، منع خواهند شد.

اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

متأسفانه در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی روابط تجاری خود با شرکای تجاری ایرانی را به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا قطع نموده و به این ترتیب علاوه بر نقض «منع قانونی» پیش بینی شده در مقررات بازدارنده، خسارات سنگینی به شرکت های ایرانی تحمیل نموده‌اند.
تا به امروز، این مقررات به شرکت های ایرانی اجازه مراجعه مستقیم به دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف اثبات نقض قانون و احقاق حقوق خود را نمی‌داد.‌
در تاریخ 12 می 2021، وکیل عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حق مراجعه شرکت های ایرانی به دادگاه‌های تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت احقاق حقوق خود، در صورت قطع یکجانبه روابط تجاری از طرف شرکت اروپایی به دلیل تحریم های ایالات متحده آمریکا را به رسمیت شناخت.